User's Profile

תקנון

תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

חברת פזגז בע"מ ח.פ. 511903338 (להלן "פזגז") מאפשרת גישה לאתר בכתובת pazgas.co.il והשימוש בו.

פזגז מאפשר קבלת שירותים אישיים וכלליים באתר בכפיפות לתנאי השימוש שיפורטו להלן במסמך זה.

תנאים מקדימים

הגולשים רשאים להשתמש באתר בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים הבאים:
מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962
מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.
מדיניות ביטול העסקאות מבוססת על תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי הביטול לפני כל ביצוע עיסקה. לחץ כאן

ברירת דין וסמכות שיפוט

תנאי ההתקשרות המובאים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעות באמצעות אתר זה כפופות לדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב –יפו הגישה לאתר זה וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל. על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970.

סודיות ואבטחת מידע

פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים על ידי פזגז בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. פזגז תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין. המידע אותו תמסור במסגרת אתר זה ייכלל במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות. פזגז מתחייבת לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה ו/או של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור.

אחריות

למען הסר ספק מובהר בזה כי מפעיל האתר משמש כמתווך בלבד בינך לבין הגופים, עבורן מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. מפעיל האתר או בעליו או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם ("AS IS"). בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעיל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מכללא, לגבי המידע והחומר המצוי באתר, לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר,  לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר, לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר, לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

כל המתפרסם באתר זה וכל הדפים המצויים באתר, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחר, חומר טכנולוגי הכולל תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של פזגז ולאף אדם לא תהיה כל זכות, דרישה או תביעה כלפי פזגז בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור פזגז בלבד

תנאים נוספים

במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי מפעיל האתר, חברת פלאקארד או על ידך, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאי מפעיל האתר או מי מטעמו, לרבות המוטב, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום ומפעיל האתר לא יחויב כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת מפעיל האתר, אשר ימנעו ממפעיל האתר לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, יהא רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הפעולה. במקרה זה, יושב למבצע הפעולה, אשר בוטלה ביוזמת מפעיל האתר בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי. פזגז שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם, את כללי ההתקשרות המפורשים לעיל. במקרה כזה, יהא תקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.

אבטחת מידע

ביצוע  תשלום / תשלומים באינטרנט דורש שימוש באמצעים, אשר מטרתם להבטיח את הפרטיות ואת סודיות הנתונים. בנושא אבטחת מידע הוקדשה מחשבה רבה ואמצעים רבים שנועדו להבטיח כי כניסה לחשבונכם תתאפשר אך ורק באמצעות כתובת הדוא"ל שצויינה בתהליך ההרשמה, בצירוף הסיסמא האישית . כניסה לאיזור האישי תתאפשר רק לאחר ביצוע אישור הרשמה מתוך המייל שנשלחלכתובת דוא"ל שהוזנה לצורך אימות.

הצפנה

לשם הגנה על הנתונים, נתוני האזור האישי מוצפנים בפרוטוקול SSL , בעת ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי אינו נשמר במערכות החברה ואו באתר ומוצפן על פי תקן PCI LEVEL 1

אבטחת שרתים

השרתים ומסדי הנתונים במערכת מאובטחים ומוגנים ע"י מערכות אבטחת מידע מתקדמות. השרתים מנוטרים באופן רציף לשם איתור ניסיונות חדירה וחסימתם במידת הצורך. רמת האבטחה בשרתים מעודכנת באופן שוטף ונבדקת ע"י  איווייב (להלן: ewave) בכדי להגן על פרטיותכם בצורה הטובה ביותר.

הצהרת פרטיות

חברת פזגז מחויבת לפרטיותך. הצהרה זו מסבירה את נהלי איסוף הנתונים והשימוש בהם באתר פזגז. ע"י גישה לאתר אתה מביע את הסכמתך לנהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

איסוף המידע האישי

בעת הצורך, תתבקש לספק נתונים המאפשרים זיהוי אישי שלך או המאפשרים ליצור איתך קשר כדי לספק שירות או לבצע עסקה שבקשת. המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול שם, כתובת דוא"ל, מס' טלפון, כתובת (פרטי היישוב בלבד) ועוד.
פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים במערכת.
כמו כן, האתר יכול לאסוף מידע אודות הביקור שלך. מידע זה נועד לעזור לנו לשפר את השירות באתר לנתח את המגמות בו ולנהל אותו בצורה טובה יותר.

כל האמור רשום בלשון זכר אך הכוונה הינה לשני המינים.