User's Profile

הוראות בטיחות

תפעול מכשירים

חברת פזגז מייבאת, משווקת ועושה שימוש במכשירים צורכי גז הכפופים לסטנדרט הגבוה ביותר של בטיחות בהפעלה ובשימוש, בכפוף לחוק בישראל ולדרישות התקנים הישראליים ותקנים בין לאומיים.

בכל מקרה חובה לקרוא בעיון את כל ההוראות לפני הפעלתו של כל מכשיר חדש ולפעול בדיוק לפי ההוראות.

חיבורו של מכשיר חדש למערכת הגז יעשה על-ידי מתקין גז מוסמך בלבד בעל רישיון תקף ממשרד התשתיות.
ישנה חשיבות מיוחדת לתקינות צינור הגז הגמיש ולכך שהצינור מחובר היטב לברז הביטחון ולמכשיר הגז ע"י חבק מתאים.
יש להשגיח על כך שהצינור אינו מתחכך עם חלקים נעים, ולוודא גישה חופשית של כל מכשיר לברז הביטחון.
ת"י 764 הנו התקן המיוחד לצינורות אלו.
חובה לעשות שימוש בצינורות העומדים בתקן זה.

בעת הדלקת תנור, מחמם מים, מבער גז בכיריים וכו' ע"י להבה גלוייה (גפרור או מצת),יש להקפיד לקרב את הלהבה הבוערת אל ראש המבער לפני פתיחת ברז הגז.
אם מבער הגז מצויד בהצתה אלקטרונית – פעל עפ"י הוראות יצרן המכשיר.
כשהמכשיר לא בפעולה, יש לוודא את סגירת ברז הביטחון (ברז קיר).
בכל תקלה או ספק לגבי תקינות המכשיר יש לפנות לספק המכשיר או לטכנאי גז מוסמך.
ברזי ביטחון (ברזי קיר) שאליהם לא מחוברים מכשירים צורכי גז יהיו תמיד במצב סגור.

תנור חימום מיטלטל

כל שימוש במכשיר יעשה עפ"י כללי השימוש וההפעלה של היצרן.
טרם תחילת שימוש עונתי יש לבדוק בדיקת תקינות התנור, בהתאם להוראות היצרן.
וודא שלמות ותקינות צינור הגומי, צינור הגומי יהיה באורך 3 מטר לכל היותר.
וודא שהצינור מחובר היטב לברז הקיר מצד אחד ולתנור החימום מצד שני עם חבק מתאים.
אין להפעיל את תנור הגז אלא בחדר מאוורר היטב.
אין להפעיל תנור חימום בחדר שינה או חדר רחצה.
יש להרחיק מקרבת התנור חומרים דליקים / מתלקחים.
יש לכבות התנור לפני השינה.
לאחר כיבוי המכשיר יש לסגור גם את ברז הביטחון (ברז הקיר).

מחמם מים / מכשיר הסקה / מייבש כביסה

השימוש במכשיר יעשה עפ"י כללי השימוש וההפעלה של היצרן.
כל מכשיר חייב להיבדק תקופתית: מכשיר צורך גז לחימום מים, הסקה או משולב, ומכשיר הסקה בעל ארובה כפולה –  אחת לשנה.
מכשיר בעל ארובה כפולה לצריכה ומכשיר המותקן מחוץ לדירה – אחת ל – 5 שנים. יש להזמין
בדיקה תקופתית על פי התאריך המצוין על גבי המדבקה שעל המכשיר.
אם חלף המועד שבו היה אמור המכשיר להיבדק, או שאין מדבקה עם תאריך, יש להזמין בודק מוסמך שהינו מתקין גפ"מ רמה 1 או 2 בעל רישיון תקף ממשרד התשתיות לבדיקה.
אין להפעיל או להשתמש במכשיר שלא נבדק במועדים כמפורט לעיל.
יש לבצע בדיקה שנתית של הארובה ומכשירים הפועלים עונתית – כל שנה – לפני הפעלה ראשונה.