User's Profile

סרטוני תפעול והדרכה

תפעול והדרכה – מחמם מים

  1. בזמן השימוש המים הופכים לקרים – במידה ומופיע קוד שגיאה 11 או 12,
    משמעות הדבר כי הסתיים הגז במיכל.
    יש לסגור את המיכל הריק ולפתוח את המיכל המלא.

2. אין מים חמים – יש לבדוק האם מחמם המים דולק והאם הוא מחובר לחשמל.
במידה ומופיע קוד שגיאה 11 או 12,
יש לבדוק האם הגז בכיריים דולק, במידה ולא אזי נגמר הגז במיכל.
יש לסגור את המיכל הריק ולפתוח את המיכל המלא.

3. זרם המים חלש – יש לבדוק גם בשאר הברזים בבית האם זרם המים חלש,
במידה והבעיה רק בברז בודד, רצוי לנקות את הפילטר של הברז.

4. המים לא חמים מספיק – יש להעלות את טמפרטורת המים בשלט.
ניתן לעשות זאת רק כאשר ברז המים סגור.

תפעול והדרכה – מייבש כביסה

ניקוי פילטר מייבש כביסה – במידה ונורית הפילטר נדלקת במייבש הכביסה,
יש להוציא את הכביסה מהמייבש, להוציא את הפילטר בעדינות, לפתוח אותו ולנקותו.

תפעול והדרכה – מיכלי גז

פתיחת ברז מיכל חדש – במידה ונגמר הגז במיכל הגז, יש לסגור את המכשירים צורכי הגז הפועלים בבית.
לגשת לעמדת המכלים, לזהות את המיכל הפתוח, לסגור אותו ולאחר מכן לפתוח את ברז המיכל השני. זכרו להזמין מיכל חדש.