User's Profile

מהו הגפ"מ?

גז פחמימני מעובה – LPG

גפ"מ – פירושו גז פחמימני מעובה / גז נפט מעובה, בלועזית הוא נקרא:

LIQUEFIED PETROLEUM GAS בקיצור – L.P.G או L.P GAS

הגפ"מ הינו תערובת של גזים פחמימנים, הנמצאים במצב גזי, בתנאים רגילים של לחץ וטמפרטורה. גזים אלו ניתנים להפיכה לנוזלים, על ידי הגדלת הלחץ והורדת הטמפ'.

תכונותיהם של מרכיבי הגפ"מ: גז פחמימני מעובה הוא תערובת של פחמימנים, בעיקר בוטן ופרופן, אשר נמצאים במצב צבירה גזי בטמפ' החדר ובלחץ אטמוספירי. הגפ"מ המשווק בארץ מכיל בדרך כלל כ – 20% פרופן ו – 80% בוטן (אחוזי משקל). כדי לגרום לשינוי במצב הצבירה ממצב גזי למצב נוזלי (לצורך אחסנה והולכה), יש צורך לשנות את תנאי הטמפ' או הלחץ שלו. מאחר ומבחינה טכנית וכלכלית פשוט יותר לשנות את תנאי הלחץ, נעשית אחסנת הגפ"מ והולכתו בכלים סגורים תחת לחץ (מיכלים מסוגים שונים, קווי צינור ואחרים). הגפ"מ הנו "גז פחממני מעובה" : זהו גז הבישול הביתי המוכר לכולנו, ואשר כיום התרחב השימוש בו במידה ניכרת הודות להיותו מקור לאנרגיה נקייה המאפשר ניצול אנרגטי מקסימלי.

הגפ"מ הנו תוצר לוואי הנפלט במהלך זיקוק נפט גולמי. ייחודו של הגפ"מ כמקור אנרגיה מצוי ביכולת הבעירה המושלמת שלו, אשר מנצלת את כל החומר ואינה פולטת מזהמים לאוויר, לאדמה או למים. היעילות האנרגטית הגבוהה מושכת לקוחות רבים, החל ממגזר התעשייה הכבדה וכלה במשקי הבית הפרטיים לעבור לשימוש בגפ"מ כמקור אנרגיה יעיל וחסכוני. לטובת הגדלת יכולת האגירה משווק הגפ"מ ללקוחות בפאזה נוזלית שכאשר הוא משוחרר לאוויר הוא משנה את מצבו באופן טבעי לגז הנשרף בבעירה. חברת הגז ממלאת גפ"מ בגלילים במשקל נקוב של 12 ו 48 ק"ג או ישירות לתוך צוברים (0.25 עד 40 טון). במצבו של הגפ"מ כגז הוא ללא צבע, ללא ריח אופייני, כבד מהאוויר ושוקע במקומות נמוכים. על מנת לאפשר זיהוי דליפת גז מוסף לגז תוסף בעל אופי גופריתי אשר נותן לו את ריחו האופייני.

כיצד הופך הגפ"מ מנוזל לגז ?

הגפ"מ מאוחסן בתוך הצובר או המכל כאשר רובו במצב צבירה נוזלי ומעליו פאזת גז.
לצורך איודו (הפיכתו מנוזל לגז) נוטל הגפ"מ חום מהסביבה ומתאייד באופן טבעי. במקרים שבהם כושר האיוד הטבעי לא מספיק לכמות הנדרשת, מתווסף לתהליך מאייד אשר אינו תלוי בטמפרטורת הסביבה ופעולתו מבטיחה כי הרכב הגז יישאר קבוע, ללא תלות ברמת הגז שבמיכל.

 

מספר שיטות איוד שונות משמשות במתקנים המצויים אצל לקוחותינו :

* מאיידים בחימום חשמלי, הפועלים ע"י גופי חימום טבולים.

* מאיידי מים, הפועלים ע"י הזרמת מים חמים במעגל סגור אל המאיידים, שם הם מחליפים חום עם הגפ"מ. החום מאפשר לגפ"מ להפוך מנוזל לאד.

 

לידיעת צרכני הגפ"מ (גז פחמימני מעובה) במיכלים מיטלטלים ואשר אינם מוזנים ממערכת גז מרכזית, כהגדרתה בחוק המקרקעין, ייתכן כי לא ניתן לצרוך את מלוא קיבולת המיכל וזאת בין היתר בשל התכונות הפיסיקאליות של הגפ"מ.