User's Profile

מידע למתכנן

התקנת מערכות גז במבני מגורים או בתשתיות תעשייתיות ומבנים חקלאיים חייבת להיעשות על ידי מתקינים מוסמכים, בכפוף לחוק ולמגבלות התקנים השונים ושיקולי הבטיחות.
צוותי המהנדסים והמומחים של פזגז מנוסים בתכנון מוקדם והתקנת מכשירים ותשתיות גז בכל היקף נדרש, ממשקי הבית הפרטיים ועד לתשתיות ענק תעשייתיות.

למידע בנוגע לתשתיות גז עבור בתים פרטיים לחצו כאן 

כחברת הגז המובילה בישראל חשוב לנו לספק מידע ראשוני כללי למתכננים, על מנת לייעל את התקדמותם של פרוייקטים שבהם תשתיות גז. עיון במידע המצורף כמו גם פניה לסוכנויות החברה לייעוץ ותכנון מוקדם יאפשר לכם ולנו לשמור על רמת הבטיחות והשרות אליה אנו שואפים.

 

להלן ולנוחיותכם סקירה כללית של נהלי התכנון ובקשות ההיתר הקיימות

(מטרת הסקירה הנה להעניק תמונה כללית של התקנות והיא אינה מחליפה ייעוץ מקצועי.)

 

נוהלי תכנון ובקשת היתר

הנחיות כלליות לתכנון מיקום הטמנת / הצבת צוברי גפ"מ והגשת תוכניות לצורך קבלת היתר:

 

1. כללי

בעת קבלת היתר בנייה לבנין חדש, על מבקש ההיתר לשלוח לוועדה המקומית בקשה להיתר בצרוף: מפה מצבית, מפת אתר עבודה, תשריט סכמתי של שטח בנייה ותוכנית בנייה.

בין כל התוכניות הנדרשות נכללות גם כל המערכות הקרויות מתקני תברואה כגון: מערכת מים, ביוב, ניקוז גשמים, מערכת גז, מערכת שמש, מים חמים וכו'.

בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה  1965 בפרק תקנות בדבר בקשה להיתר, תנאיו ואגרות נכתב בין השאר:

 

תקנה 5 – מפת אתר עבודה:

(ב) במפת אתר העבודה יצוינו הפריטים הבאים, בין אם הם נמצאים בנכס ובין אם הם מוצעים:

(11) משטחים לריכוז מיכלי הגז / צוברי גז.

(12) רשת הצנרת לאספקת גז מרכזית.

 

תקנה 9 – אופן ההגשה וההכנה של הנספחים לבקשה להיתר:

(ג) חלקי הבניין המוצעים וכן המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, לצנרת טלפון, לחימום מרכזי, לגז ולמערכות מוצעות כיוצא באלה יסומנו בצבעים המקובלים.

*  במקרה של צנרת גז יסומנו הקווים בצבע צהוב.

 

תקנה 16 – מתן היתר ותנאיו:

(א) וועדה מקומית רשאית לתת היתר, לסרב לתיתו, לשנותו, להתלותו או לבטלו לפי סעיף 216 לחוק וכן להתנות בו תנאים ובין השאר בעניינים כאלה:

(8) מערכות אוורור, תאורה, ביוב וניקוז, התקנת מעליות, אספקת מים, גז, חשמל, רשת טלפונים, מתקנים לאגירת אשפה וסילוקה ומתקנים לבטיחות אש.

 

תקנה 17 – חובת קיום הוראות בתוספת השנייה:

(א) לא יינתן היתר אלא בהתאם להוראות המפורטות בתוספת השנייה, וכל היתר יותנה בתנאי כי העבודה תבוצע בהתאם להוראות האמורות.

תוספת שניה, חלק א' מתקני תברואה:

1.01 בחלק זה "מתקן תברואה" לרבות? מערכות גז? כולל חיבוריהן, מכשיריהן,הכל בתוך גבולות הנכס.

 

חובת בדיקה

1.22 חומריהם ומוצריהם של מתקני תברואה ואופן התקנתם ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת בהתאם לתקן להל"ת ולהוראות האחראי לביקורת על התקנתו של מתקן תברואה, אם נתנו הוראות כאלה ובמידה שאין בהן כדי להקל על  ההוראות שבהל"ת. ובהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1205/7, למעט 1205.5 (מקלטים).

חלק ז' – הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב קומות ולבנינים אחרים.

סימן י"ב:  אספקה מרכזית של גזי נפט.

7.83.00 – אספקת גז מרכזית ? אספקת גז מרכזית לבנין על מתקניה ואבזריה תבוצע על פי התקן.

 

2. אופן הגשת תוכניות

לצורך קבלת ההיתר / רשיון, מחלקת שרות ופרוייקטים של חברת פזגז מכינה לכל אתר (עם צובר/ים) תוכנית הגשה.

לאחר קבלת חוות דעת מרשויות כגון: משרד העבודה, מכבי אש ולעיתים מנהל הגז, התוכניות מועברות לרשות המקומית לקבל אישור/היתר.

(פזגז תדאג לקבלת חוות דעת של משרד העבודה בלבד).

 

עפ"י חוק תכנון והבניה כל תוכנית הגשה חייבת לכלול:

מפרט עם כל הפרטים של הלקוח כמפורט בטופס 1 בתוספת הראשונה של חוק התכנון והבנייה שהעתק ממנו ניתן לקבל במשרדי כל ועדה מקומית. המפרט כולל:

 

  1.  שם בעל הזכות בנכס, כתובתו, מספר גוש, מס' חלקה וכו'.
  2.  תוכנית מצבית בקנה מידה 1:250מעודכנת, שנערכה ע"י מודד מוסמך תוך שנה לכל היותר קודם ההגשה (תוכנית אקטואלית) המפרטת מיקום ומידות של החלקה, מרחקים ביחס למגרשים שכנים כלומר: מרחק צוברי גפ"מ  ממבנים, כבישים, מדרכות, חניות וכו' שממוקמים בחלקות סמוכות הגובלות בחלקה האמורה.
  3.  תרשים סביבה בקנה מידה 1:2500.
  4.  תוכנית תאום מערכות המאפשרת לראות את שאר מערכות התברואה בבניין.
  5.  תוכנית סטנדרטית המתארת הטמנה של צוברי גפ"מ ומאושרת ע"י משרד העבודה והרווחה.

 

על היזם / קבלן / אדריכל / מתכנן / סוכן להגיש לחברת פזגז:

  1.  מפרט עם כל הפרטים של הלקוח.
  2.  תוכנית מצבית בקנה מידה 1:250.
  3.  תרשים סביבה בקנה מידה 1:2500.
  4.  תוכנית תאום מערכות המאפשרת לראות את שאר מערכות התברואה בבניין.

מיד עם קבלת החומר באגף השיווק של חברת פזגז הכוללת את כל הדרישות תוכן תוכנית הגשה.

 

3. התקנת צוברים

כיום, שירותי מכבי האש ופיקוד העורף והתקנים אינם מאשרים הצבת צוברים על-קרקעיים באזור מגורים, ועל כן יש להשתמש בצוברים תת-קרקעיים.

צוברי גפ"מ מוטמנים ע"י טכנאי מוסמך של החברה בלבד

(ראה אופן הטמנת צובר סטנדרטי בקרקע ובבריכת בטון).

עובי כסוי החול שמעל הצובר הינו 60 ס"מ (על-פי מפרט פיקוד העורף).

מרחקי בטיחות לצוברי גפ"מ נקבעו בתקן ישראלי 158 חלק 1 (2000) (ראה טבלה) ובהתאם לנוהלי החברה.