User's Profile

בטיחות בגז

חשוב לדעת! מידע כללי על מערכת הגז

  • גפ"מ פירושו גז פחממני מעובה
  • הגז כבד מהאוויר ובעת דליפה עלול להצטבר במקומות נמוכים
  • ריח חריף של גז מעיד בדרך כלל על דליפה
  • הגז אינו רעיל, אך יש לנהוג בו בזהירות

השימוש במערכת הגז בהתאם לחוק

התקנת מערכת גז, שינוי במערכת הגז ובדיקות תקופתיות:
על פי החוק רק מתקין גז מוסמך רשאי להתקין מתקן גז, לערוך שינוי במערכת גז קיימת, להתקין מכשיר צורך גז ולעשות כל עבודה הקשורה במכשיר זה
במקרה של שינוי שנערך במערכת הגז בביתך או בפתחי אוורור של המקום בו מותקן מחמם המים, עליך להודיע על כך לנציג פזגז באזור מגוריך
בהתאם לתקן, יש לערוך בדיקת בטיחות תקופתית למערכת הגז בביתך כמפורט:

  1. בדיקה כוללת למערכת: אחת ל 5 שנים
  2. בדיקת מחממי מים מידיים לצריכה ותנורים להסקה תיערך בהתאם לסוג המכשיר – אחת לשנה או אחת לחמש שנים
  3. חל איסור להפעיל ולהשתמש במערכת גז שלא נבדקה בדיקה תקופתית
  4. לבירור מועד הבדיקה ניתן לפנות לסוכנות פזגז הקרובה למקום מגוריך

מכשירים צורכי גז – מידע בטיחותי שישמור עליך

על פי החוק מותר להתקין אך ורק מכשירים צורכי גז המתאימים לדרישות התקן בישראל
לתשומת לבך – אין להשאיר מכשיר גז פועל במקרים הבאים:
ללא נוכחותו של מבוגר, בלכתך לישון או בצאתך מהבית
לפני הפעלת מכשיר חדש, יש לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה, השימוש והבטיחות המצורפים למכשיר, ולנהוג לפיהן.
מומלץ לשמור את ההוראות במקום ידוע ונגיש.
במכשירים צורכי גז כגון תנורי חימום מיטלטלים או כיריים, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לתקינות הצינור הגמיש ולוודא שהוא מחובר היטב לברז הביטחון (ברז הקיר) ולמכשיר הגז על ידי חבק מתכת.
יש להבטיח גישה חופשית לברז הביטחון של כל מכשיר.
בכיריים מובנות (BUILT IN) יש לוודא שהצינור הגמיש מותקן כהלכה ואינו מתחכך במגירות נעות
חל איסור על הכנסת מכלים מיטלטלים לתוך הבית או למבנה חיצוני כגון מחסן או חדרי בישול ואפייה
בעת הדלקת מבער גז בכיריים או בתנור, יש להקפיד לקרב גפרור (מצת) בוער אל ראש המבער לפני פתיחת ברז הגז.
אם מבער הגז מצויד בהצתה אלקטרונית, יש לפעול בהתאם להוראות יצרן המכשיר.
ברזי ביטחון (ברזי קיר) שאליהם לא מחוברים מכשירים צורכי גז יהיו תמיד סגורים

מאגר הגז – שמים את הבטיחות במרכז!

אין להבעיר אש או ניצוצות בקרבת מאגר הגז
יש לשמור על ניקיון באזור המאגר, ובעיקר להימנע משימוש בחומרים דליקים
מכלי גז מיטלטלים יותקנו על משטח יציב במקום מאוורר מחוץ לבית, ומעל לגובה מפלס הקרקע
לקוח שיש לו גז מרכזי יוודא את קיומו, מיקומו ותפקודו התקין של ברז הכניסה הראשי לדירה
לקוח שיש לו מאגר נפרד, יוודא שסגירת ברזי המיכלים מנתקת את אספקת הגז לדירה

הוראות חירום – מצילות חיים!

במקרה של ריח גז:

יש לסגור את ברז הגז של כל מכשיר, את ברז הקיר ואת הברז הראשי של הדירה, או את ברזי המיכלים
יש לכבות כל להבה גלויה
אין להפעיל כל מתג חשמלי
יש לסגור מפסק חשמל ראשי לדירה
יש לפתוח את כל הדלתות והחלונות לאוורור הבית
יש להודיע מידית לחברת פזגז

במקרה של פריצת אש במתקן או במכשיר:

יש לשמור על קור רוח ולפנות את האנשים מהחדר או מהדירה
יש לסגור את ברז הגז הראשי (ללקוחות בעלי גז מרכזי)
יש לסגור את ברז המיכלים (ללקוחות בעלי מאגר נפרד)
יש לנסות לכבות את האש בעזרת מטף לכיבוי אש או מגבת ספוגה במים
יש להזעיק את שירותי הכיבוי
יש להודיע מידית לחברת פזגז