User's Profile

תו בניה ירוקה

פזגז הצטרפה כחברה במועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

להוביל לבניה ירוקה ובת קיימא בישראל למעננו, איכות הסביבה ובעיקר למען הדורות הבאים.

עקרונות מנחים של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה:

המועצה פועלת על פי עקרונות הקיימות המאזנים בין האינטרסים הסביבתיים, החברתיים והכלכליים.

המועצה פועלת למיצובה כגוף מוביל, מתחדש ומעודכן בתחום הבניה הירוקה בישראל.

המועצה פועלת ליצירת סינרגיה באמצעות חברי הארגון על ידי יצירת שיתוף פעולה בין הארגונים והמגזרים לקידום בניה ירוקה בישראל.

המועצה תשאף לתוצאות מדידות ואיכותיות בכל היוזמות על פי לוחות זמנים שייקבעו.

בכל פעילויותיה המועצה מתחייבת להתנהל ביושר מקצועי, בשקיפות ובדמוקרטיה תוך בניית אמון בין הארגונים.

המועצה תכוון לסטנדרטים בינלאומיים גבוהים, תוך התאמתם לתנאים בארץ.

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
המועצה הישראלית לבנייה ירוקה